Измененията в наредба Н-18, засягащи и онлайн магазините

Сигурно много от вас в последните седмици са получили писма от НАП, известяващи ги за промени в наредба Н-18. Ще се опитам в следващите редове накратко, но ясно да разпиша как точно промените в закона ще касаят онлайн търговците.

Промяната, която касае администраторите на онлайн магазини, изисква регистрацията на онлайн магазините в НАП:

Из писмото на НАП:

Изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, влизат в сила от 29 декември 2018 г. Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г., трябва да подадат информация за това в срок до 29 март 2019 г.

Т.е. всяко лице, което извършва продажби чрез електронен магазин е длъжно да декларира това в тримесечен срок, започващ от 29.12.18
Изискването към онлайн търговците е регулирано в наредба № Н-18 – в глава седма “г”.

Ето какво казва и самата наредба :

 

Глава седма “г”
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (НОВА – ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2018 Г.)

Чл. 52м. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 29.12.2018 г.) (1) Лице по чл. 3, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33.
(2) Информацията по ал. 1 се подава отделно за всеки електронен магазин, чрез който се извършват продажби.
(3) При промяна на данните по ал. 1 актуална информация се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(4) При прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин информация за това обстоятелство се подава по реда на ал. 1 в 7-дневен срок от прекратяване на дейността.
Чл. 52н. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 29.12.2018 г.) Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.

 

Какво е длъжен да декларира онлайн търговецът

В приложение № 33 към същата наредба е указано какво точно се декларира от онлайн търговците. Накратко това са :
– данни за онлайн магазин (име, домейн на магазина, данни за юридическото/физическото лице, което го управлява);
– име на онлайн платформата, която използва търговецът – URL адрес на платформата, юридическото лице, което управлява платформата, контактни данни на платформата;
– информация за собственика на домейна;
– вида на хостинг услугата / облачната услуга; нужна е информация за дружеството-собственик на облачната услуга;
– от кого се осъществява поддръжката на магазина;
– вид на продаваните стоки, дата на начало/край на работа на магазина, дата на подаване на информация в НАП.

 

В помощ на онлайн търговците

Понеже няма как всеки търговец в системата ни да знае някои от тези данни (напр. къде се съхранява базата с данни на магазина, коя фирма предоставя облачната услуга, както и кой управлява платформата) всеки търговец може да се обърне към нас на имейл адреса за връзка или през контактната форма и да поиска изискваната от НАП информация от екипа ни по поддръжка.
Ще я предоставим на драго сърце.

Самата наредба, редом с приложение № 33 към нея, можете да изтеглите от сайта на НАП на следния адрес: http://nap.bg/document?id=1265
От НАП са се погрижили да внесат пояснения за промените в закона. Направили са страница с обяснителни бележки и препратки на следния адрес : http://nap.bg/page?id=744

Comenteaza